POZYSKIWANIE DOTACJI - FUNDUSZY UNIJNYCH

Bezzwrotne fundusze unijne w latach 2004-2006 miały niebywały wpływ na polską gospodarkę. Dotacje unijne w latach 2007-2013 (okres programowania) dla Polski okazały się jeszcze owocniejsze. Większe kwoty dofinansowań unijnych to większe możliwości dla Polski. W ramach programów pomocowych budżety polskich beneficjentów zasiliło prawie 100 miliardów euro. Kolejna szansa na pozyskiwanie funduszy unijnych dla polskich firm pojawi się również w latach 2014-2020. W nowej perspektywie budżetowej przygotowywanej na ten okres, kolejne miliardy euro spłyną do polskich przedsiębiorców. Przyznane dotacje unijne zostaną przeznaczone na inwestycje, badania oraz rozwój, co wpłynie na poprawę konkurencyjności Polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.

AUDYT DOSTĘPNYCH FUNDUSZY UE

Usługa audytu pozwala na wstępną analizę szansy na pozyskanie dotacji unijnej. Na wszystkie pytania, dotyczące aktualnie dostępnych lub przyszłych źródeł finansowania, odpowiemy drogą mailową, telefoniczną lub podczas wstępnych spotkań. Zapraszamy do kontaktu, nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji. Dzięki usłudze audytu, klienci, bazując na profesjonalnej wiedzy specjalistów, dowiedzą się, jakie mają szanse na uzyskanie dofinansowania unijnego na swoje projekty oraz mogą zdecydować o kierunku i rozwoju swoich firm z wykorzystaniem funduszy unijnych. Po dokładnym dopasowaniu programu, z którego zostanie sfinansowana inwestycja, nasi specjaliści pomogą określić główne cele projektu. Nakreślone cele będą odpowiadały na rzeczywiste potrzeby przedsiębiorstwa oraz będą stanowiły fundament do starania się o dotację. Klient otrzymuje na tym etapie szczegółowe wskazówki, co powinien zrobić lub jakich dokonać zmian w projekcie, aby zmaksymalizować szanse na skuteczne pozyskanie funduszy unijnych. Stale monitorujemy pojawiające się zmiany w wytycznych i kryteriach programów, dzięki czemu możemy szybko wskazać naszym klientom, jakie niezbędne zmiany należy wprowadzić w projektach, by były zgodne ze wszystkimi obowiązującymi wymogami formalnymi, a także zwiększyć szansę na przyznanie dotacji unijnej.

ROZLICZANIE DOFINANSOWAŃ Z UE

W ramach usługi „Rozliczanie projektów unijnych" zapewniamy naszym klientom następujące elementy: podkreślenie najistotniejszych zapisów w dokumentacji aplikacyjnej oraz w dokumentacji, która obowiązuje już po podpisaniu umowy o dofinansowanie z funduszy unijnych, dokładne zapoznanie z procedurami, dotyczącymi wyboru dostawców oraz wykonawców towarów i usług, zgodnie z Ustawą PZP lub Kodeksem Cywilnym, przygotowanie wzorów pism, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zapytań ofertowych, formularzy ofertowych oraz protokołów wyboru ostatecznej oferty, sporządzenie prawidłowych wniosków o płatność, pełniących funkcję zaliczkową, refundacyjną, pośrednią oraz sprawozdawczą, kontakt ze wszystkimi instytucjami, które odpowiedzialne są za pozytywną weryfikację rozliczanego projektu klienta, opracowanie załączników niezbędnych podczas wnioskowania o płatność, tj: opisy dokumentów księgowych, oświadczenia, pomocnicze zestawienia wydatków, aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu płatności, weryfikacja poprawności pod kątem formalnym, w zakresie kwalifikowalności, poprawności ze wszystkimi zapisami dokumentacji aplikacyjnej oraz instrukcjami IZ/IW/IP, dokumentów księgowych, podpisanych umów przez beneficjentów z dostawcami oraz wykonawcami towarów i usług, zamówień ofertowych wysłanych do kontrahentów, sporządzenie wniosków o aneks, wniosków o naniesienie zmian do zawartej umowy o dotacje unijne, próśb a także zapytań kierowanych bezpośrednio do instytucji, które odpowiedzialne są za weryfikację rozliczanego projektu, weryfikacja wszystkich wskaźników produktu oraz rezultatu zapisanego w dokumentacji aplikacyjnej wraz z dokładnym sprawdzaniem poziomu ich realizacji przez podmiot, zadbanie o odpowiednią promocję oraz informację o realizowanym projekcie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, wskazującymi na konieczność promocji projektu – czyli: opracowanie poprawnych wzorów tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych, plakietek informacyjnych o projekcie, informacji na stronę internetową klienta o otrzymaniu funduszy unijnych, wszystkich dokumentów opatrzonych logotypami Unii Europejskiej, osobiste sprawdzenie w firmie klienta bądź w siedzibie kancelarii całej dokumentacji, dotyczącej rozliczanej dotacji, zaraz po otrzymaniu ostatniej części płatności – po zakończeniu realizacji projektu, przed samą kontrolą: weryfikacja całej dokumentacji z rozliczanego projektu, poprzez wyznaczenie najważniejszych aspektów, przygotowanie Beneficjenta do okresu trwałości projektu, w czasie trwania projektu: przygotowanie ankiet monitorujących.

POZYSKIWANIE DOFINANSOWANIA ZFUNDUSZY UE

Kancelaria Adwokacka oferuje swoim klientom pełen zakres usług, związanych z pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania inwestycji z funduszy unijnych. Oferta kancelarii powstała w odpowiedzi na dokładnie rozpoznane potrzeb Klientów oraz została dostosowana do indywidualnych wymagań i potrzeb. Oferta kancelarii od początku działalności skierowana jest na kompleksową obsługę następujących podmiotów: przedsiębiorcy z sektora MSP, duże przedsiębiorstwa, sektor nauki, sektor badań i rozwoju, sektor przetwórstwa rolno-spożywczego, sektor kultury, sektor edukacji. Do tej pory możemy pochwalić się ponad 450 zrealizowanymi projektami dla naszych klientów. Uzyskaliśmy ponad 1,2 mld zł na realizację inwestycji z zewnętrznego finansowania, pozyskanego z funduszy unijnych, co stawia nas na czele firm, zajmujących się doradztwem unijnym na polskim rynku. Usługi naszej kancelarii kierujemy m.in. do podmiotów, które: są na etapie planowania realizacji projektów inwestycyjnych w oparciu o dotacje unijne, poszukują kompleksowego wsparcia i doradztwa w zakresie systemu wydatków środków pomocy publicznej, starają się o uzyskanie kredytu inwestycyjnego, poszukują pomocy podczas realizacji projektu i jego rozliczenia, który jest współfinansowany ze środków publicznych, potrzebują wsparcia przy wyborze najlepszej linii finansowana projektu, poszukują pomocy podczas procedury odwoławczej/protestu.

FUNDUSZE 2014-2020

W latach 2014-2020 Polska z unijnej polityki spójności otrzyma na inwestycje 82,5 mld euro. Komisja Europejska dnia 23 maja 2014 r. zatwierdziła Umowę Partnerstwa, która jest najważniejszym dokumentem, precyzującym kierunki strategii inwestowania funduszy unijnych w nowej perspektywie. Na lata 2014-2020 Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie programy. Polska z budżetu polityki spójności otrzyma dotację unijną w wysokości 82,5 mld euro na lata 2014-2020. Na tę kwotę składają się: ok. 76,9 mld euro dostępnych w programach operacyjnych, z których ponad 252 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie nie uczącej się oraz bezrobotnej młodzieży, ok. 700 mln euro dostępnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 4,1 mld euro przeznaczone zostanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” w obszarze transportu na projekty w infrastrukturę o znaczeniu europejskim, ok. 473 mln euro pozyskane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) przeznaczone będzie na programy, zapewniające żywność, odzież oraz inne podstawowe artykuły najbardziej potrzebującym, bezdomnym oraz dzieciom w trudnej sytuacji materialnej, ok. 287 mln z zarządzanej przez KE, ogólnej puli przeznaczonej na pomoc techniczną, ok 71 mln euro przeznaczone zostanie na innowacyjne działania wpływające na rozwój obszarów miejskich. Pozyskane przez Polskę dotacje unijne mogą być przeznaczone m.in. na badania naukowe i ich komercjalizację, autostrady, drogi ekspresowe, kolej, transport publiczny, cyfryzację kraju poprzez udostępnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz e-usługi administracji, rozwój przedsiębiorczości, a także aktywizację zawodową i włączenie społeczne. Najwięcej funduszy z Unii zainwestujemy w infrastrukturę transportową (drogi i kolej), natomiast największy wzrost wydatków zanotujemy w projektach w innowacyjność oraz wsparcie dla przedsiębiorców. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na realizację większej liczy projektów, dzięki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych, jak pożyczki czy poręczenia. Dotacje unijne wciąż będziemy inwestować w ochronę środowiska, energetykę, kulturę, edukację oraz programy zwiększające zatrudnienie i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu.
468

WYGRANYCH SPRAW

781

WYGRANYCH SPORÓW

3

KAW DZIENNIE